คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติภณ ทบเทิม
ตำแหน่ง : นายกรัฐมนตรี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐกานต์ คันธทรัพย์
ตำแหน่ง : รองนายกรัฐมนตรี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกสร อิ่มอยู่
ตำแหน่ง : รองนายกรัฐมนตรี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันวารักษ์ ไกรสารี
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกรัฐมนตรี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญา พิมพ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุณธรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัมรินทร์ พรมเรือง
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคุณธรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอินทิรา ร่มผยอม
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคุณธรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวันชนะ จิมทา
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเขมทัต ม่านทอง
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจีรพัฒน์ ทองนุต
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจกรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปารีรัตน์ อ่อนหนู
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมทิชา โพธิสาธิ
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยนุช บุญชะวัน
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเอกรินทร์ จันทจร
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐดนัย พันธุวงค์
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาคารและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนันต์ เสาร์ดี
ตำแหน่ง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาคารและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3