กลุ่มบุคลากรภายในรงเรียน

นายสุนิรันดร์ รุ่งเรืองรณชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุกัญญา แสงสนธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางกนกอร หงษ์ยนต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสุดา พิพัฒน์จรัสแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนวชล สมบัติคีรีไพบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววีรยา ทองคลัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายจุฬา ธรรมสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเกสร กสิการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางธนพรรณ ดีสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายเกียรติศักดิ์ เกตุมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์​สิทธิ์​ ชมภู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิรัชญา อุ่นอกพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเกรียงไกร สมศิลา
ครู คศ.2

นายศุภกิจ แดงสีดา
ครู คศ.1

นางสาวปัทมา แสงอรุณ
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ ดงบัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอภิเดช สมดี
ช่างไม้ 4