ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้าน ประกาศหยุดเรียน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นเวลา 1 วัน (อ่าน 100) 22 พ.ย. 61
ปพ.5 ระุดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 5) 25 ก.ย. 61
ปพ.5 ระุดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7) 25 ก.ย. 61
ส่งแบบรายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.1-ป.3 และแบบรายงานการประเมิน PISA ม.1-ม.3 (อ่าน 12) 20 มิ.ย. 61
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ในห้องสมุด (อ่าน 145) 19 มิ.ย. 61
วันไหว้ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 (อ่าน 176) 13 มิ.ย. 61
กรอกข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (อ่าน 25) 10 มิ.ย. 61
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามรูปแบบ Nonsomboon Model (อ่าน 212) 10 มิ.ย. 61