คณะผู้บริหาร

นางธนพรรณ ดีสี
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเกียรติศักดิ์ เกตุมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุกัญญา แสงสนธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายจุฬา ธรรมสอน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล