ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน ป.1-ป.3 และแบบรายงานการประเมิน PISA ม.1-ม.3 เดือนสิงหาคม 54
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.71 KB 38
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 589.7 KB 41
แบบประเมินสมรรถนะนักเรียน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 414.68 KB 45
เอกสารโครงการอบรมพัฒนาครูครบวงจร RAR Archive ขนาดไฟล์ 520.19 KB 41
ปฏิทินเปิด-ปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.38 KB 41
Fonts ราชการไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.16 MB 43
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.23 KB 44
แบบเบิกค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.33 KB 41
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.16 KB 43
แบบคำขอกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.9 KB 38
แบบสัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.98 KB 41
แบบประมาณราคาจัดซื้อ จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 283.44 KB 50
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.63 KB 48
โปรแกรม Fonts สำหรับคัดลายมือ RAR Archive ขนาดไฟล์ 59.16 KB 50