ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเขตพื้นที่บริการ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ และหมู่ที่า 18 บ้านคลองเจริญ ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
     โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  29  สิงหาคม 2525 เปิดเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านท่าคูณ (สาขาโนนสมบูรณ์) ตั้งอยู่บนที่ดินของนายสมจิตร  โคตะมะ  เนื้อที่จำนวน 25 ไร่ ทำการสอนครั้งแรก 2 ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียน 46 คน มีครูทำการสอน 1 คน อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ในปี 2528 ชาวบ้านพร้อมด้วยคณะครูได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นอีก 1 หลัง พร้อมทั้งบ้านพักครู 1 หลัง
          ปีการศึกษา 2529 ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียนเป็นเอกเทศ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 ห้องเรียน มีครู 2 คน มีนักเรียน 119 คน ชาย 62 หญิง 57 คน โดยมีนายเจตน์  ปิ่นมณี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
          ปีการศึกษา 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน แบบสปช. 105/26 ขนาด 6 ห้องเรียน 1 หลัง
          ปีการศึกษา 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช. 202/26 จำนวน 1 หลัง และส้วม แบบสปช. 601/26 จำนวน 4 ที่นั่ง 1 หลัง ในปีเดียวกัน สปจ.กำแพงเพชร มีคำสั่งแต่งตั้ง นายวิโรจน์ กมลวิบูลย์ อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ปีการศึกษา 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน แบบสปช.105/26 ขนาด 8 ห้องเรียนจำนวน 6 ห้อง 1 หลัง และเรือนเพาะชำ แบบพ.1 จำนวน 1 หลัง
          ปีการศึกษา 2533 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ถังเก็บน้ำฝน แบบฝ.30 (พิเศษ) จำนวน 4 ถัง 1 ที่ และ ส้วม แบบสปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หลัง และสนามวอลเลย์บอล 1 สนาม
          ปีการศึกษา 2534 ได้รับงบประมาณสร้าง บ่อเลี้ยงปลา แบบสปช.ขนาด 36.80 X 67 เมตร 1 ที่ และสนามฟุตบอล แบบฟ.1 ขนาด 55 X 85 เมตร 1 สนาม และถังเก็บน้ำฝน แบบฝ.30 (พิเศษ) จำนวน 4 ถัง 1 ที่
           ปีการศึกษา 2535 โยธาธิการจังหวัดกำแพงเพชรได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้จำนวน 1 ที่ และคณะครูร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้สร้างสนามตะกร้อคอนกรีต จำนวน 1 สนาม และในปีเดียวกัน สปจ.กำแพงเพชร มีคำสั่งให้ นายเจษฎา  กาละภักดี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไทยทวี มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
            ปีการศึกษา 2536 ได้จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเงิน 10,000 บาท และในปีเดียวกัน มีคำสั่งให้ นายอภิเดช  สมดี มาตำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างประจำ
             ปีการศึกษา 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบฝ.33 จำนวน 3 ถัง 1 ที่ และประมงจังหวัดกำแพงเพชรได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 43 X 76.58 เมตร จำนวน 1 บ่อ
             ปีการศึกษา 2539 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 นางสาวพยอม  น้ำแก้ว มีคำสั่งให้ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   วันที่ 15 กรกฎาคม 2539 โรงเรียนได้เปลี่ยนสังกัดจาก สปอ.เมืองกำแพงเพชร มาสังกัด สปก.โกสัมพีนคร ตามประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอของกระทรวงมหาดไทย
             ปีการศึกษา 2540 ได้รับการอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา พร้อมได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
              ปีการศึกษา 2541 ได้รับงบประมาณห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน 1 ห้อง ได้ทำการก่อสร้างซุ้มพระหน้าเสาธง งบประมาณ 25,000 บาท  วันที่ 15 กรกฎาคม 2541 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ประเภทโรงเรียนกันดาร
               ปีการศึกษา 2542 ได้รับงบประมาณต่อเติม อาคารเรียน แบบสปช.105/26 อีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 8 ห้องเรียน ได้ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ต่อเติมตีฝ้าทาสี ได้รับงบประมาณมิยาซาว่า ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม งบประมาณ 233,000 บาท ถังเก็บน้ำฝน แบบฝ.30 (พิเศษ) งบประมาณ 70,635 บาท บ่อบาดาล แบบกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 บ่อ ลึก 90 เมตร งบประมาณ 50,000 บาท
               ปีการศึกษา 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบฝ 30 (พิเศษ) งบประมาณ 67,700 บาท โรงเรียนได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ ระดับอำเภอ และเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
               ปีการศึกษา 2545 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2544 และได้รับงบประมาณจากกรมประมงทำการขุดบ่อเลี้ยงปลา ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี งบประมาณ 116,525 บาท
               ปีการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 นางสาวพยอม  น้ำแก้ว ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และได้มอบหมายให้นายปรีชา เย็นชุม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์     วันที่ 1 มิถุนายน 2548 คำสั่ง สพท.ก.พ.1 ที่ 175/2548 ลว. 20 พฤษภาคม 2548 แต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์  คุ้มแสงเทียน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
                ปีการศึกษา 2550 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบสปช 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หลัง งบประมาณ 242,000 บาท  วันที่ 13 มกราคม 2551 ทอดผ้าป่าการศึกษาและคณะครูบริจาค, ผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์และสร้างรั้ว จำนวน 10 ช่อง จำแนกเป็น ค่าทำป้ายชื่อโรงเรียน 45,423 บาท ค่าทำรั้วคอนกรีต 75,739 บาท ค่าทำตรา สพฐ. 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 128,172 บาท
                ปีการศึกษา 2552 นายสมศักดิ์  คุ้มแสงเทียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการออรีฯ ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากสุขภาพไม่ดี  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552  และทางสพท.ก.พ.1 ได้มอบหมายให้ นางวรุณี  แรมไธสง  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   และในปีนั้นโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบสปช 601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง 1 หลัง งบประมาณ 242,000 บาท  วันที่ 30 มีนาคม 2553 นายสมเกียรติ  ผ่องจิต มีคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
                 ปีการศึกษา 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน แบบสปช. 105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 4 ห้อง 1 หลัง จากงบของ สส. งบประมาณ 2,537,600 บาท      วันที่ 16 ธันวาคม 2554 นายสมเกียรติ  ผ่องจิต มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร    วันที่ 17 มกราคม 2555 นายนิวัฒน์  เสาแก้ว มีคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 
                 ปีการศึกษา 2555 ได้รับบริจาคเครื่องเล่น จากงบของ สส.ในราคางบประมาณ 700,000 บาท
                 ปีการศึกษา 2559 นายนิวัฒน์  เสาแก้ว มีคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จังหวัดกำแพงเพชร และทางสพท.ก.พ.1 ได้มอบหมายให้นางเกสร  กสิการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
                  ปีการศึกษา 2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 163,400 บาท และก่อสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบสปช.301/26 งบประมาณ  530,000  บาท และงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบสร้างเอง งบประมาณ 199,700 บาท
                  ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 นายสุนิรันดร์  รุ่งเรืองรณชัย  มีคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีข้าราชการครู 14 คน  ชาย 6 คน  หญิง 8 คน  นักการภารโรง 1 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน และบุคลากรสนับสนุน (ธุรการ) 1 คน  โดยมีนายสุนิรันดร์  รุ่งเรืองรณชัย ทำหน้าที่บริหารโรงเรียนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์